Om een omgeving en te creëren waarin elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen moeten we steeds op positief, kritische wijze blijven kijken naar ons eigen handelen en functioneren.

Begeleiding en training

We begeleiden en trainen onze pedagogisch medewerkers. Dit doen we o.a. door in te zetten op een klimaat waar het geven en ontvangen van feedback als belangrijk en ondersteunend wordt ervaren. Ook maken wij gebruik van Video Interactie Begeleiding, een methodiek waar de communicatie en interactie tussen medewerker en kind centraal staat.

Doordat er regelmatig (werk)overleg plaats vindt tussen het management en de pedagogisch medewerkers houden we goed zicht op de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. We vergaderen een aantal keer per jaar met het hele team en we laten ons jaarlijks bijscholen door pedagogen of andere deskundigen uit het vak. Omdat onze organisatie klein is, is het lijntje kort: elke dag kan zich een moment voordoen waarop een medewerker even overlegt met iemand van het management.

Professioneel handelen

Om ons pedagogisch visie en beleid te concretiseren en uit te dragen op de groepen, werken we met een pedagogisch werkplan en werkinstructies. We waarborgen onze professionaliteit door protocollen en instructies onderdeel te laten zijn van ons dagelijks handelen. Deze werkinstructies en protocollen hebben betrekking op onder andere de volgende onderwerpen; veiligheid, gezondheid en hygiëne, kindermishandeling, kinderen met ontwikkelingsproblemen, privacy, medisch handelen en ziekte en ongevallen. (Al deze documenten zijn voor ouders in te zien op kantoor)

EHBO

Behalve hun op pedagogisch werk geënte vooropleiding zijn alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een EHBO diploma, specifiek EHBO voor kinderen. Onze medewerkers laten we frequent bijscholen op dit gebied zodat hun diploma en kennis actueel blijft.