De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, klachten, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk.

Verantwoordelijkheid 

Wij als kinderdagverblijf zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De GGD Amsterdam voert de inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of Kinderdagverblijf Ko aan de gestelde eisen voldoet. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Inspectierapport Kinderdagverblijf Ko 

De bevindingen van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U kunt het laatste inspectierapport hier nalezen. Lukt het niet om het document te bekijken? U kunt met behulp van ons registratienummer 594371302 het inspectierapport nalezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Actieplannen

Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie (RI) Veiligheid en Gezondheid plaats. Naar aanleiding van de uitkomsten van de RI wordt er een actieplan gemaakt, deze ligt ter inzage op kantoor.